Generalforsamling 2022

Nu med referat fra aftenen – Klik og læs her!!!

Torsdag den 31. marts kl. 20:00

Generalforsamlingen afholdes på: 

Sallies Race Lounge, Bondehøjvej 20, 2630 Taastrup

Før generalforsamlingen spiser vi middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen eller andre fra klubben. Middagen finder sted kl. 18.00 med 2 glas vin, øl eller vand samt kaffe og kage efterfølgende. Prisen på middagen er 150 kr., og du skal tilmelde dig senest den 24. marts.

Benyt en af følgende link ved tilmelding til generalforsamlingen:

Klik her – Tilmelding til generalforsamling og middag fra kl. 18:00

NB! Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, skal du også tilmelde dig på hjemmesiden, så vi er sikre på, at der er en plads til dig.

Klik her – Tilmelding til generalforsamling fra kl. 20:00 – Klik her

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning og evt. de enkelte sektioners beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Udenfor vedtægterne: Året til dato – kort opdatering.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

        På valg er:
             Ivan Gren
             Kenneth Saust
            (begge genopstiller)

  1. Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant

Flemming Petersen genopstiller

  1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO

  1. Forslag fra bestyrelsen
  2. Forslag fra medlemmerne
  3. Eventuelt

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 21.marts 2022.

Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet på sekretariat@ask-hedeland.dk