Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i ASK torsdag d.24. april 2014

 

Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var også en tak til gæsterne fra Hedeland Motorklub.

Jørn Qviste blev valgt til dirigent og kunne konstatere generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

  1. Bestyrelsens beretning: Jac indledte beretningen med at fortælle at bestyrelsen havde haft et ønske om at Klubben ved årets slutning skulle have 200 medlemmer. Ved generalforsamlingen sidste år var medlemstallet 141 og ved 2013s slutning 157. I forbindelse med de nye vedtægter om bronzemedlemmer og med bronzemedlemmerne er Klubben nu oppe på 1.457 medlemmer.

Der har været afholdt det første DASU mesterskab i klubbens nutidige historie. Mesterskabet blev afholdt i Herlev hos Power Racing, med mange unge og nogle ældre deltagere. Her vandt Henrik Spellerberg kategorien ”over 90 kg”.

Der har været afholdt gokartens dag på Roskilde Racingcenter med aktiv indsats fra Kristian Olivarius og Preben Damm Christensen. Det gav desværre ingen nye medlemmer, men var god PR for motorsporten. Viggo Trophy blev afholdt i juli og CHGP, som ASK også er involveret i blev afholdt første weekend i august.

Samarbejdet med Hedeland Motorklub startede for lang tid siden, og her er man enige om at en fusion mellem de to klubber ville kunne gøre tilbuddet bredere, så interessen for motorsport også bliver større. Klubberne har et stort ønske om at få uddannet flere frivillige til at kunne afvikle arrangementer, så som CHGP, som er for stort til at kun en klub kan afvikle det alene. Kevin Magnussens store popularitet har også været med til at give motorsporten et godt ry. ASK har tænkt sig at indkøbe 6 stk. gokarts, en mellemting mellem leje og professionelle gokarts, disse skal lejes ud til kørere, på pay and play basis, som ønsker at prøve noget mere end indendørs gokarts

Der bliver afviklet Track day på Ring Knutstorp d. 13/5 2014, hvor man kan komme ud at køre for et rimeligt beløb, Thomas Wulff står for tilmelding til dette.

 

Herefter uddelte formanden årsnåle til følgende:

50 år: Jørn Qviste og Eigil Nyman Reimers

40 år: Sven Jarl Pedersen

25 år: Jørgen Holby og Svend L. Hansen

 

Viggo Lemche blev udnævn til æresmedlem. Han takkede og var meget glad for æresbevisningen.

 

Bjarne Petersen havde et spørgsmål til beretningen, hvor han spurgte til finansieringen af de 6 karts, da der kun var sat 50.000 kr. af i budgettet.

Hertil svarede Jac Nellemann at de 6 karts ville koste ca. 180.000 kr. De 50.000 kr. er afsat til vedligeholdelse og afskrivning af karts.

 

  1. Fremlæggelse af årsrapport: Regnskabet var tilsendt medlemmerne før generalforsamlingen, så alle kunne læse det inden.

Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt.

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Jac Nellemann, Karsten Lemche, Erling Lindener og Henrik Spellerberg var på valg

Alle blev genvalgt

 

  1. Jac Nellemann var på valg som formand, og blev genvalgt.

 

  1. Flemming Petersen var på valg som klubrevisor, og blev genvalgt.

 

  1. Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Peder Haarbye var på valg til revisor, og blev genvalgt

 

  1. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Karsten forelagde bestyrelsens forslag om en fusion med Hedeland Motorklub. Der var sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen en forklaring af forslaget.

 

Kommentarer: Der var mange kommentarer til forslaget, og bestyrelsen og gæsterne fra H.M. svarede så godt det var muligt.

Tilstede fra H.M. var Maibritt Hasselby, Kenneth Jørgensen (auto), Tom Nielsen (karting) og Martin Storm Jensen (cross)

Følgende spørgsmål blev stillet: Hvor langt er I, hvem ejer matriklerne, hvor meget skal investeres fra ASK side, skal der være fælles generalforsamling, hvad skal klubben hedde, er kapitalen i H.M. voksende eller dalende, skal der være en stiftende generalforsamling, er der et sted for medlemmer når de er færdige med gokart og ville en bane på Sjælland ikke være rigtig god i forhold til Kevin effekten.

Svar: Bestyrelserne på begge sider arbejder på få det klar, så der 1/1 2015 er en fusion klar. Der skal laves fælles vedtægter og afholdes ekstraordinære generalforsamlinger. Hedeland IS er ejer og lejer ud på en kontrakt der går til 2030, Roskilde MC er uopsigelig. Jac ejer gokart banen i Herlev. Fusion er = fællesskab og herved også fælles udgifter. Der er ikke sat et beløb af til fusion. Der er ikke noget navn på en fælles klub, men forslag modtages. Der skal laves nogle fælles vedtægter som tilgodeser alle parter. Der er mange følelser i spil ved en fusion, men klubberne har brug for hinanden, og en så stor klub som det vil blive er svær at negligere. Viggo citerede en italiensk filosof med at livet hele tiden fornyer sig.

Aktiverne i H.M. er på 1.200.000, men bruges og kommer ind igen. H.M. har brug for flere medlemmer til at komme til deres arrangementer, klubdage.

En bane på Sjælland er nok utopi, men FDM har haft folk fra England til at kigge på baneforhold, og i Hedeland er støjen fra fly nok større end fra banen.

CC fortalte at DMU og DASU deler lokaler og er i et tæt samarbejde. Roskilde er en Team Danmark by, og der er et flertal i kommunen for at der skal være motorsport, så det er op til FDM at komme videre. CC opfordrede endvidere til at bestyrelsen fik mandat til at fortsætte med henblik på en fusion.

 

 

Der var intet under eventuelt, og Hedeland Motorklub takkede for at være inviteret.

Jac opfordrede til at komme med kommentarer og spørgsmål til vedtægterne i en fusion mellem de to klubber.