Referat fra Generalforsamlingen

14. marts 2019, Sommer’s Automobile Museum, Nærum

Referat fra Automobil Sports Klubben Hedeland’s generalforsamling

1) Valg af referent og dirigent
Karsten Lemche blev valgt som referent.

Morten Risby Hansen blev valgt som dirigent og bekræftede, at indkaldelsen til generalforsamlingen, årsrapporten og den endelige dagsorden var udsendt rettidigt. Og at generalforsamlingen dermed er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2) Bestyrelsens beretning
CC Hansen:
Vi har det rart sammen i den nye fusionsklub og vi har haft succes. Vi var 838 medlemmer ved årsskiftet i klubben, heraf 51 kvindelige medlemmer. Men jeg tror vi bliver 900 i år. Men det er ikke nok at blive store, for vi skal have fokus på hvad medlemmerne får for deres kontingent. Der er store krav fra DIF for at få tilskud, og det arbejder vi også på i ASKH.

Økonomien er som altid særdeles stærk i vores klub. Sidste år havde vi 145.000 kr. i overskud, det er næsten det samme som forrige år. Tak til Anne Hjort Petersen og Ivan Gren for et stort arbejde med klubbens regnskab og økonomisk styring.

Bestyrelsen har tidligere udsendt deres beretning til alle medlemmer, her er tillige vedhæftet beretninger for følgende sektioner: vejsport, rally, kart, banesport og e-sport

Lene Jørgensen, Rallyafdelingen – tilføjelse til beretning på generalforsamlingen:
Vi er ude med riven igen, og det medfører en del arbejde. DASU’ bestyrelses ønske om at gøre det lettere at dyrke motorsport, er ikke slået igennem endnu.

ASKH har selv udviklet et sikkerhedskursus, i kølvandet på den tragiske ulykke i Randers sidste år. Klubben har mange rallyofficials, og de kommer frivilligt. Derfor synes vi det er underligt, at banesportsofficials får 250 kr. pr. dag for at være frivillige, det kan vi ikke gøre i rallysektionen, så vil et DM Rally koste os yderligere 70.000 kr.

Rallysektionen har indgået et samarbejde med Politiet for at forbedre sikkerheden. Herunder har det været et krav, at vi bliver bedre til at lave terrorsikring, hvilket vi har efterlevet.

Vi har altid bedt om at politiet godkender sikkerheds- og afspærringsplaner

I forhold til sidste års DM-løb blev økonomien dårligere end ventet, da vi måtte opgive vores normale hovedsponsor til løbet, fordi DASU’s bestyrelse påduttede os en hovedsponsor. Det gav færre penge i klubkassen. Man kan sige meget om DASU’s bestyrelse, men købmænd bliver de aldrig.

Når det er sagt, er det rart at DASU’s formand var med til vores officialaften fornylig. Det er godt med en formand som kommer rundt til klubberne.

Klubhuset er vores base og vores stolthed. Og i den forbindelse vil vi fra Rallysektionen sige, at vi ikke er enige i, at sammenlægningen af de to klubber er rosenrød. Vi føler vi er her på tålt ophold, men vi bliver lidt endnu.

CC Hansens afskedsord som bestyrelsesformand for ASKH:
Hvad bringer fremtiden? Jeg har været med siden 1957, hvor sporten var på et nulpunkt. Især da Roskilde Ring lukkede gik det ned af bakke. Der kom en miljølov, hvor der skulle særlige tilladelser til at opføre lossepladser og motorbaner.

John Nielsen vandt et mesterskab i Tyskland. Men det var fortsat svært at blive accepteret som sport, først da en række politikere prøvede gokart og kunne mærke hvor meget det krævede. Derefter blev vi optaget i DIF og fik tilskud fra Team Danmark. Siden har en række store sportslige resultater med John Nielsens Le Mans sejr samt Tom Kristensens efterfølgende ni sejre slået motorsporten fast i befolkningen. Det samme gør sig også gældende for Jan og Kevin Magnussen.

Det er vemodigt at sige farvel, men jeg siger ikke farvel, jeg siger på gensyn. Og tak til jer alle sammen for jeres indsats for sporten.

Dirigenten konstaterede ved klapsalver fra salen, at beretningerne er taget til efterretning.

3)  Forelæggelse af årsrapport
Ivan Gren fremlagde årsrapporten:

Vi har fået cirka 100 medlemmer fra e-sport, så for 2019 har vi budgetteret med en endnu større medlemstilgang.

Kartsektionen har et mindre overskud fordi vi ikke har været med i DSK, og at der har været færre deltagere til vores arrangementer. Det håber vi på at få løftet.

Vi har fået et stort fald i andre indtægter, da vi ikke får tilskud fra spillehaller. De penge kan vi ikke få længere, dermed er de faldet fra 209.918 kr. I 2017 til 0 kr. I stedet kan man søge penge hos DIF, hvilket vi har gjort. Man kan maksimalt søge om 100.000 kr., hvilket vi har gjort. Men vi fik kun tildelt 75.000 kr., som (iht. kravene) er brugt til forbedring og vedligeholdelse af gokartbanen.

Til gengæld har vi sparet på udgifterne til revision af regnskabet.

Med Roskilde Racing Center har vi indgået en ny aftale, på et mere korrekt prisleje. Vi regner med at vi i 2019 kommer til at ligge på samme niveau.

I forhold til klubbens formue, så har vi fået et afkast på 105.000 kr., samtidig med, at der har været en negativ kursregulering på 147.442 kr. Disse tal er baseret på en investeringspulje på 1,125 million kr., det er vi meget tilfredse med aktiemarkedet 2018 taget i betragtning. Dermed har klubben samlet set en egenkapital på 3,2 millioner kr.

Spørgsmål fra Lene Jørgensen:
DASU har sagt, at der er mange penge i e-sport. Men hvad med udgifterne, hvor er de i regnskabet?

Ivan Gren: Klubben har først udgifter som fremgår af regnskabet for næste år.

Spørgsmål fra Poul Heichendorf:
Hvad er kørsel i forhold til klubhuset, hvad betyder det?

Ivan Gren: Man får et kørselshonorar for at møde op i klubhuset, og der betales også kilometerpenge til indkøb.

Michael Kastaniegaard: Vi har kørselsomkostninger mange steder i regnskabet. Det bruger vi rigtig mange penge på. Det samme gør sig gældende for at komme ned på RRC for de frivillige, der hjælper til med de faste træningsdage.

Der var 0 stemmer i mod, en blank stemme og resten af generalforsamlingen stemte for godkendelse af regnskabet.

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
Der er tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år, dertil skal der vælges to suppleanter.

Det er CC. Hansen (der ikke genopstiller), Jac Nellemann (modtager genvalg) og Michael Kastaniegaard (modtager genvalg). Bestyrelsen indstiller Christoffer Østerby som nyt bestyrelsesmedlem. Bjarne Petersen og Jan Thers stiller op som suppleanter.

Bestyrelsen blev valgt enstemmigt.

Michael Kastaniegaard takkede for C.C. Hansen for indsatsen med en gavekurv.

Michael Kastaniegard: Kære CC. Vi vil sige tak for det du har givet ASK, DASU og her til sidst ASK Hedeland. Du har været en fantastisk fødselshjælper for vores fællesklub. Som tak for din store indsats udnævner vi hermed C.C. Hansen som æresmedlem i klubben.

CC Hansen takkede for gaven og æresmedlemsskabet.

5) Valg af klubrevisor og en revisorsuppleant
Flemming Petersen blev genvalgt som klubrevisor.

6) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tilsluttede sig.

7) Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde ikke stillet nogle forslag.

8) Forslag fra medlemmerne

Forslag 1:
Medlemmer kan ikke afgive fuldmagter til bestyrelsen.

Efter en god debat, ikke mindst om at bestyrelsen også kan modtage fuldmagt til at skulle stemme som medlemmet ønsker og ikke bare giver en blankofuldmagt til bestyrelsen, blev forslaget trukket

Forslag 2:
Man skal have et officialmedlemskab, det forslås, at det kun skal koste 50 kr. mere end det klubben skal betale til DASU.

Efter en god debat blev forslaget trukket

Forslag 3:
Bestyrelsen pålægges at afholde mindst to møder årligt mellem bestyrelsen og sektionsformændene (for eksempel forår og efterår).

I følge vedtægterne kan sektionsformændene bede om foretræde til bestyrelsesmøder – dvs. efter behov.

Efter denne afklaring vedr. vedtægter blev forslaget trukket

Forslag 4:
Brugere af klubhuset på Maglehøjen skal benytte de af køkkenpersonalet fastsatte priser. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer.

Efter en god debat blev forslaget trukket

Forslag 5:
Generalforsamlingen skal afholdes i vedtægtskommunen.

Bestyrelsen er indstillet på, at vi ikke skal længere væk end her (Nærum). Vi vil gerne søge tættere på Roskilde, men ikke begrænse os til Roskilde by fordi det indsnævrer mulighederne. Men bemærk også, at blot 12 pct. af medlemmerne bor i Roskilde, 39 pct. bor i Storkøbenhavn og 9 pct. af medlemmerne bor ikke på Sjælland.

Efter en god debat blev forslaget trukket

 

9) Eventuelt 

Ulf Olsen:
Der er en ting som CC mangler. Det er, at du prøver at køre e-sport. Det kan man køre selv når man er blevet gammel. Jeg inviterer alle ud til at prøve noget e-sport, noget simracing. Til sidst vil jeg sige tak til Thor Qualmann, det er fænomenalt det du har lavet. Det er et rigtig godt initiativ.

Thor Qualmann: Der kommer et oldboys mesterskab til næste år.

Jan Serup: 
I sin tid blev jeg stemt ind i Hedelands bestyrelse for at få yngre medlemmer. Har vi en aldersfordeling på medlemmerne.

Michael Kastaniegaard: Du rammer en rigtig vigtig ting, ingen tvivl om det. I dag kører folk gokart i kortere tid. Før stoppede de først når de blev 20 år, for først at vende tilbage til sporten når de er 30+. I dag stopper de allerede når de er 15 år gammel. Når det er sagt, så har vi rigtig mange unge der i dag træner på gokartbanen om tirsdagen. Det har været en stor succes.

Kenneth Jørgensen: Vi har en opgørelse over vores medlemmer. Der er i alt 840 medlemmer i klubben, heraf er det 50 kvinder.
Men vi har også lavet en opgørelse over aldersfordelingen i klubben:

Alder Mænd Kvinder I alt i 2018
0-6 år 2 0 2
7-12 år 46 6 52
13-18 år 80 6 86
19-24 år 55 5 60
25-39 år 132 4 136
40-59 år 319 12 331
60-69 år 84 8 92
70 år og opefter 72 9 81
Total 790 50 840

Annette Kolstrup:
Jeg foreslår, at man kigger på BGK konceptet, der er i eksplosiv vækst. Lav det så man kan køre en træningsdag hver uge.

Emnet blev debatteret på mødet og bestyrelsen vil overveje at genoptage “Gå til Gokart” konceptet hvis RRC er interesseret i at være med.

Thorkild Thyrring:
Vil gerne høre om vi ikke kan optimere brugen af klubbens racergokart.

Michael Kastaniegaard:
Klubkarts er blevet brugt rigtig meget. Saltoft tager imod bookinger og potentielle nye medlemmer kan komme ud og prøve dem.

Preben Damm: Vi har haft to møder med DASU om nogle optimistkart, et landsdækkende koncept.

Bestyrelsen havde ikke hørt om konceptet og spurgte om andre på generalforsamlingen havde hørt om det – hvilket ikke var tilfældet.

Lene Jørgensen:
Det kan godt være vi er en stor klub, men vi har ikke meget indflydelse. Vi har prøvet at få folk valgt ind i Kartingudvalget to år i træk uden at det er lykkedes. I Banesektionen har vi heller ikke fået valgt et medlem ind.

Bestyrelsen sagde, at det er ærgerligt, at vi ikke har fået valgt nogen ind i DASU’s sportsudvalg, men at det heller ikke er højeste prioritering for klubben.

Morten Risby Hansen erklærede generalforsamlingen afsluttet og takkede for den livlige debat.

Der var 65 medlemmer til stede til generalforsamlingen.

Herunder lidt stemningsbilleder fra aftenen, der, udover god mad og hyggeligt selskab, desuden bød på hædring af jubilarer (årsnåle), et goddag til nyt bestyrelsesmedlem Christoffer Østerby, uddeling af Høltzerpokalen til Jac Nellemann for sin store indsats  for dansk motorsport, og ikke mindst en stor tak til Thorkil Kirk Simonsen, der har testamenteret sin Formel 3 Midget Alfa Dana JAP racer fra 1958 til ASK Hedeland (øverst).

 


Bestyrelsen konstituerede sig på det følgende bestyrelsesmøde således:
Formand: Michael Kastaniegaard
Næstformand: Kenneth Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Jac Nellemann
Bestyrelsesmedlem: Ivan Gren
Bestyrelsesmedlem: Christoffer Østerby