Indkaldelse til Generalforsamling i ASK

Torsdag, den 12. marts 2015, kl. 19.40ASK-Logo-DK-500

 

Generalforsamlingen afholdes på:

Scandic Roskilde

Søndre Ringvej 33

4000 Roskilde.

 

Før generalforsamlingen spiser vi som sædvanlig middag, hvor der er mulighed for at få en snak med bestyrelsen samt andre fremmødte ASK medlemmer samt medlemmer af Hedelands Motorklub, der holder generalforsamling synkront med ASK på Scandic.

Middagen finder sted kl. 18.00 med vand samt kaffe og kage efterfølgende.

Prisen på middagen er 100 kr., hvilket er lidt lavere end hidtil. Ønskes vin, øl eller sodavand skal det afregnes kontant på aftenen. Sodavand koster 25 kr., øl koster fra 30 kr. og et glas vin fås fra 47 kr. eller en vinflaske fra 235 kr.

 

Har du lyst til at deltage i middagen, skal du tilmelde dig til sekretariatet:

Anne Hjort Petersen

tlf. 43 96 96 36 / 40 84 10 36

e-mail: ask@events.dk

og forudbetale de 100 kr. for spisning til klubbens konto i Sparekassen Sjælland, konto 0545 0000196091

senest den 4. marts.

 

Deltager du kun til generalforsamlingen, uden at deltage i middagen, så giv venligt sekretariatet besked på mail. Så der er kaffe og kage til alle.

 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen jf. vedtægterne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Bestyrelsens beretning og de enkelte sektioners beretning.
  2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  3. Forslag om fusion med Hedelands Motorklub

 

Bestyrelsen foreslår, at der foretages fusion af klubben med Hedelands Motorklub til en ny klub under DASU, ”Automobil Sports Klubben Hedeland”, i henhold til den vedlagte fusionsplan med tilhørende nye vedtægter for den nye fælles klub og åbningsbalance for den nye fælles klub per 1. januar 2015.

Forslaget indebærer endvidere, at der vælges følgende bestyrelsesmedlemmer til den nye klub:

Carl Christian Hansen

Michael Kastaniegaard

Jac Nellemann

Kenneth Jørgensen

Karsten Lemche

 

Klubrevisor vil være Grant Thornton som hidtil i ASK og klubrevisoren Flemming Petersen.

 

Forslaget skal vedtages med den med den majoritet, som kræves til ændring af ASK’s vedtægter. Dette indebærer, at forslaget skal opnå tilslutning fra 2/3 af de stemmeafgivendes antal, hvilke 2/3 skal udgøre mindst 1/3 af ASK’s medlemstal, jf. vedtægternes § 14.2. Afstemningen gennemføres som en skriftlig, hemmelig afstemning på de ved generalforsamlingens indledning udleverede stemmesedler. Der kan afgives stemmer i henhold til skriftlig fuldmagt.

Der stemmes om forslaget som helhed.

 

Forslaget er betinget af, at Hedelands Motorklubs generalforsamling samtidig på tilsvarende vis vedtager, at gennemføre fusionen i henhold til den vedlagte fusionsplan og med ovenstående bestyrelse. Vedtages forslaget ikke af Hedelands Motorklub generalforsamling, bortfalder forslaget i sin helhed, og generalforsamlingen genoptages og gennemføres i henhold til nedenstående dagsorden.

 

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Finn Jørgensen er på valg. (Udgår hvis pkt. 3 vedtages)

 

  1. Valg af formand for bestyrelsen. (Udgår hvis pkt. 3 vedtages)

 

 

  1. Valg af klubrevisor. Bestyrelsen foreslår Flemming Petersen genvalgt som klubrevisor. (Udgår hvis pkt. 3 vedtages)

 

  1. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Peder Haarbye. (Udgår hvis pkt. 3 vedtages)

 

  1. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

  1. Eventuelt.

 

 

 

Vedhæftet indkaldelsen er en fuldmagt, hvor du kan give bestyrelsen fuldmagt til at stemme for forslaget om fusion. Denne fuldmagt kommer også i papirform, med en frankeret returkuvert, hvis du ikke har mulighed for at sende den i hånden udfyldte fuldmagt elektronisk til sekretariatet.

Fuldmagten kan hentes på linket herunder:

ASK-Fuldmagt