Forslag til Historisk Banesport 2016

DASU’s bestyrelse nedsatte i juni måned 2015 et Historisk ad-hoc udvalg, der fik til opgave at styrke den historiske banesport og gøre den lettere tilgængelig og mere interessant. Udvalgets arbejde afsluttes med forslag til Mesterskabsbestemmelser for historisk baneløb i 2016.

Udvalget har udarbejdet et diskussionsoplæg, som på møder i Nærum og Fjelsted er præsenteret og drøftet med de historiske kørere. Det fremlagte oplæg bringes nedenfor til orientering.

I store træk går oplægget på, at de nuværende to mesterskaber – hhv. DASU mesterskabet og HMS’ klubmesterskab Danish Masters – sammenlægges til ét mesterskab under DASU ved navn “Danish Masters”. Mesterskabets overordnede styring foretages af en styregruppe, der ledes af personer fra HMS og ASKH, som de to største klubber for deltagere i historisk banesport. Ad-hoc udvalget har derudover foreslået, at mesterskabet udskrives i divisioner og ikke i klasser.

Endvidere er der forslag om en række tekniske lempelser i forhold til App. K samt opstramning af reglerne for kørsel på banen for at undgå den tiltagende hårde kørsel.

I oplægget er der alene omtale af de historiske klasser, men udvalget finder det glædeligt, såfremt YT skulle have interesse i at blive en del af mesterskabet. Der er fra YT kørere vist interesse for forslaget om kørsel på bane, som udvalget kalder “Fair Race”.

På møderne blev en række spørgsmål taget op til drøftelse, herunder:

– Skal mesterskabet som foreslået bestå af 4 løb, hvoraf de 3 er tællende, eller skal der være flere løb?

– Skal den store 71-klasse kunne sammenlægges med 76/81/85-klassen i tilfældet af få deltagere?

Ad-hoc udvalget skal snarest muligt færdiggøre forslag til mesterskabsbestemmelser for 2016, således at det kan drøftes med DASU’s Historiske Udvalg fsv. angår de tekniske spørgsmål og Banesportsudvalget vedrørende afviklingsbestemmelserne, idet det er disse to udvalg, som i sidste ende har den afgørende beslutning om forslagets godkendelse.

Da alle de historiske kørere ikke har haft lejlighed til at se og drøfte forslaget, lader vi det stå i 10 dage – dvs. indtil lørdag aften den 28. november – og i denne periode er alle meget velkommen til på HMS forum at komme med spørgsmål, kommentarer og bemærkninger til forslaget. Alternativt kan de også rettes til Uffe Madsen, HMS på mail: uffemadsen@mail.tele.dk eller telf. 40363175.

Vedhæftet debatoplæg til Historisk Motorsport for 2016

Danish Masters Reglement 2016

Danish Masters Debatoplæg 151117